FUJI Open Competition 6-24-2011 Raul, Coach Ace & Joshua